CỤM THIẾT BỊ PHÂN LOẠI TIÊU HẠT

(Năng suất 3 tấn/h)